Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. KILLON Beauty: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 3. Consument: een Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van KILLON Beauty

Naam bedrijf: KILLON Beauty
Straatnaam en nummer: Banstraat 22 Huis
Postcode en vestigingsplaats: 1071 JZ Amsterdam 
Telefoonnummer: +31 (0)614624211
KvK nummer: 54757207

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KILLON Beauty en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wederpartij en KILLON Beauty. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KILLON Beauty voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij KILLON Beauty zijn in te zien.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als KILLON Beauty gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld maar niet beperkt tot weergegeven verkoopprijzen binden KILLON Beauty niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KILLON Beauty onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Het is KILLON Beauty toegestaan om overeenkomsten gefaseerd uit te voeren, tenzij deze gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, is KILLON Beauty steeds bevoegd elk gedeelte los te factureren.
 4. Het staat Wederpartij niet zonder meer vrij de bestelde goederen te retourneren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken.
 2. Indien de aangeboden producten van KILLON Beauty specifiek op maat worden gemaakt voor Wederpartij die handelt als Consument zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele Wederpartij. Op grond hiervan is het Herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.
 3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat KILLON Beauty zijn benodigde bestelling voor de overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 4. Indien de aangeboden producten, zoals maar niet beperkt tot mondkapjes en desinfectiegel, in verband met hygiëne voorschriften na opening niet meer (her)gebruikt kunnen worden komt de Consument geen Herroepingsrecht toe.
 5. Indien een Wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht moet Wederpartij zorgdragen voor retourneren van het product.
 6. Het Herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.
 7. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. KILLON Beauty mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7– Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van KILLON Beauty is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van KILLON Beauty uit te keren bedrag, uitgezonderd hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van KILLON Beauty voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KILLON Beauty.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KILLON Beauty meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen KILLON Beauty vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. KILLON Beauty is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 5. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien Wederpartij niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan op een gebrek in het product. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van de schade.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van KILLON Beauty in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan KILLON Beauty kan worden toegerekend in geval van een van de wil van KILLON Beauty onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden en stroomstoringen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan KILLON Beauty niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang KILLON Beauty niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. KILLON Beauty is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als KILLON Beauty als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9 – Garantie

 1. KILLON Beauty staat ervoor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijnen voor de producten van KILLON Beauty zijn in beginsel een ½ (één half) jaar. Voor medische producten is dit 1 (één) jaar.
 3. Indien er sprake is van een non-conformiteit binnen 6 (zes) maanden na het sluiten van de overeenkomst zal KILLON Beauty, indien van toepassing, moeten bewijzen dat de schuld bij Wederpartij ligt.
 4. Indien er na 6 (zes) maanden een non-conformiteit voordoet moet Wederpartij de schuld van KILLON Beauty bewijzen.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van KILLON Beauty en/of op de verpakking behandeld zijn;
  2. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan KILLON Beauty kenbaar heeft gemaakt.
 2. Afgesproken leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal KILLON Beauty zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van KILLON Beauty.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KILLON Beauty tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan KILLON Beauty bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover het verschuldigde bedrag niet direct via iDeal hoeft te worden voldaan en niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 (acht) dagen. Medische producten dienen vooraf betaald te worden.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door KILLON Beauty is gewezen op de te late betaling en KILLON Beauty de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is KILLON Beauty gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 3. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KILLON Beauty te melden.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KILLON Beauty.
 2. De Wederpartij dient KILLON Beauty in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op de Wederpartij over wanneer al het door de Wederpartij aan KILLON Beauty uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.
 2. KILLON Beauty zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan KILLON Beauty alle medewerking verlenen teneinde KILLON Beauty in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.
 3. Eigendom van alle door KILLON Beauty aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij KILLON Beauty zolang de Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van KILLON Beauty wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren
 5. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KILLON Beauty of een door KILLON Beauty aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KILLON Beauty haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen
 6. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht KILLON Beauty zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 14 – Meerwerk

 1. Indien KILLON Beauty op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van KILLON Beauty. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal KILLON Beauty Wederpartij altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15 – Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen KILLON Beauty en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.